Nabór uczniów w projekcie „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej”

Informujemy, że „Fundacja Dla Dziedzictwa” rozpoczyna nabór uczniów – uczestników projektu pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej”. Projekt zakłada realizację bezpłatnych warsztatów kroszonkarskich, prowadzonych w ramach cyklicznych szkoleń przez Mistrza Tradycji – kroszonkarkę Teresę Sobotę  z Olszowej (gm. Ujazd, powiat strzelecki w woj. opolskim). Będzie to przekaz bezpośredniej wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją sztuki zdobienia jaj technika rytowniczą.

Warsztaty składać się będą z części
– t e o r e t y c z n e j, podczas której uczestnicy poznawać będą metody przygotowania wydmuszek, narzędzi rytowniczych, a także barwienia jaj. Prowadząca opowie również o tradycyjnych wzorach opolskich, pokarze inne techniki zdobienia jaj wielkanocnych oraz przekaże podstawowe wiadomości z zakresu BHP przy pracy.
– p r a k t y c z n e j, gdzie uczestnicy będą uczyć się zdobienia jaj metodą rytowniczą, a także przenoszenia własnego wzoru na inne materiały (drewno, plastik, ceramikę, porcelanę). Efektem wieńczącym warsztaty będzie film dokumentalny oraz ekspozycja zdjęć zrobionych podczas projektu.

Warsztaty odbywać się będą w sobotę (godz. 10.00) przez 7 miesięcy, od  maja do grudnia 2022 r. w domu pani Teresy Soboty przy ul. Wiejskiej 13 w Olszowej. Na ostatnich zajęciach w dniu 15 grudnia 2022 r. planowana jest konferencja prasowa i pokaz prac uczniów.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w nich osoby, które mają smykałkę do prac manualnych i są szczególnie zainteresowane kultywowaniem kroszonkarstwa opolskiego, tradycji wpisanej w 2019 r. na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Rekrutacja potrwa do 30 kwietnia br.  Liczba miejsc ograniczona!

Przygotowaliśmy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej” realizowanym w 2022 r. przez Fundację „Dla Dziedzictwa” w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna”, zadanie nr. 9 „Mistrz Tradycji”. Prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji).

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Mistrz Tradycji_Teresa Sobota

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne, tj.:

– formularz zgłoszeniowy –Formularz Zgłoszenia udziału w projekcie

– deklaracja uczestnictwa w projekcie –Deklaracja udziału w Projekcie

– oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – Oświadczenie Ucznia_RODO

w wersji elektronicznej i papierowej należy przesłać do 30 kwietnia na adres Fundacji „Dla Dziedzictwa” e-mail: [email protected]; Fundacja „Dla Dziedzictwa”, ul. Armii Krajowej 22/8, 45-071 Opole.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 1 maja br. na witrynie internetowej Fundacji „Dla Dziedzictwa”.

Kryteria naboru

W porozumieniu z Mistrzem Tradycji – panią Teresą Sobotą przyjęliśmy następujące kryteria naboru:

– zdolności plastyczne i manualne.

– rodzinne tradycje kroszonkarskie,

– ponadto:

* kandydat/kandydatka na ucznia powinien posiadać podstawową wiedzę nt. kroszonek (trzymania narzędzi, delikatności w trzymaniu wydmuszki itp.);

* kandydat/kandydatka na ucznia powinien wykazywać chęć nauki i determinację w doskonaleniu umiejętności.

Uwaga! Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy Olszowej i gminy Ujazd, a także osoby biorące udział w konkursach kroszonkarskich.

Szkolenie uczniów będzie możliwe zarówno w języku polskim, jak i gwarą śląską. O sposobie komunikacji w procesie transmisji tradycji zadecydują sami uczniowie.

Projekt promuje różnorodność kulturową. Planowane działania mają na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego i pogłębienie zrozumienia różnorodności kulturowej. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad równości, szans i niedyskryminacji oraz na promocję mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt nie jest wykluczający dla żadnej z grup, w tym również dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt uwzględnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowane ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną. Wnioskodawca przestrzega zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz stara się uwzględniać różne potrzeby obu płci w swoich działaniach. W ramach zaplanowanych działań edukacyjnych i kulturalnych uwzględnia się przedmiotową zasadę poprzez:

− stosowanie otwartych zasad rekrutacji uczestników szkolenia bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną;

− stosowanie niedyskryminującego języka w różnych formach komunikacji i przekazu treści;

− zapewnienie równego udziału kobiet i mężczyzn bez względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, religię, niepełnosprawność, przekonania, wiek oraz orientację seksualną w organizacji wydarzeń, podejmowaniu decyzji i podziale obowiązków.

Regulamin rekrutacji umożliwia udział w szkoleniu osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych względów, w tym zwłaszcza ze względów socjalnych.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja udziału w Projekcie

Formularz Zgłoszenia udziału w projekcie

Oświadczenie Ucznia_RODO

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Mistrz Tradycji_Teresa Sobota

Rezygnacja z udziału w projekcie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Komentarze są wyłączone.