Audyt i monitoring ewidencji

Prowadzimy monitoring i ewaluację wykonania tych planów, analizujemy dokumenty dotyczące ochrony zabytków, w tym: plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencje zabytków, plany ochrony zabytków – parków kulturowych, pomników historii. Sprawdzamy zgodność przyjętych dokumentów ze strategicznymi dokumentami wszystkich szczebli.

Gminne ewidencje zabytków oraz programy opieki nad zabytkami, tak jak wszystkie spisy i plany po pewnym czasie tracą aktualność i znaczenie, dlatego jeśli zaistnieje taka sytuacja, przeprowadzimy audyt już wdrażanych planów ochrony i funkcjonujących ewidencji oraz ich adekwatność do aktualnego stanu zachowania obiektów zabytkowych.

Ponadto zarządzający zabytkami (samorządy, osoby prywatne, organizacje samorządowe itd.) wpisanymi do rejestru zabytków, a po nowelizacji z 5 czerwca 2010 również do gminnej ewidencji zabytków, mają ustawowy obowiązek sporządzenia nowej ewidencji co 4 lata.