Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków przygotowujemy program opieki nad zabytkami. Uwzględniamy przy tym tradycje kulturowe regionu, dziedzictwo niematerialne, stan zachowania obiektów, możliwości finansowe gminy, otoczenie gminy (sąsiedztwo, potencjał ekonomiczny regionu, infrastrukturę transportową i turystyczną itp.), możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Opracowany program opieki nad zabytkami jest zgodny z celami i kierunkami wyznaczonymi przez strategiczne dokumenty krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.