Kontakt

logo

Fundacja „Dla Dziedzictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 22/8
Opole 45-071

 

http://www.dladziedzictwa.org
e-mail: [email protected]
tel. kom. +48 606 394 451

KRS: 0000353640
NIP: 754-300-35-84
REGON: 160323450

Wesprzyj Fundację:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Opolu
Nr konta: 78 8907 0008 2012 7500 6660 0001
Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Pamiętaj! Podatniku możesz odliczyć darowiznę od swojego rocznego PIT-u. Poniżej informacja ze strony podatki.gov.pl

Na działalność pożytku publicznego

Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania na liczne cele, które są określone w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chodzi m.in. o wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia czy nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji.

Darowiznę mogą otrzymać:

 • organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. kościoły, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne lub
 • równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele.

Odlicza się kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu darczyńcy.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa, kształcenia zawodowego oraz odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym w innym kraju UE lub EOG , prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, działających na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wskazane cele,
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Odliczeniu nie podlegają darowizny:

 • na rzecz osób fizycznych,
 • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów
  z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu lub dochodu w innym zeznaniu (np. PIT-28, PIT-36).

Darowiznę należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane identyfikujące obdarowanego.