Programy Fundacji

Fundacja „Dla Dziedzictwa” przygotowuje następujące programy służące ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego:

  • sporządzamy ewidencje zabytków;
  • przygotowujemy plany ochrony zabytków opierające się na strategicznych dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych;
  • prowadzimy monitoring i ewaluację wykonania tych planów, analizujemy dokumenty dotyczące ochrony zabytków (plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencje zabytków, plany ochrony zabytków – parków kulturowych, pomników historii);
  • przygotowujemy dokumentacje niezbędne do utworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;
  • przygotowujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie dokumenty: gminne ewidencje zabytków, programy opieki nad zabytkami, wnioski o ustanowienie pomnika historii i parku kulturowego przygotowujemy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z rekomendacjami Rady Ochrony Zabytków a także ze strategicznymi dokumentami wyznaczającymi kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jeśli takie istnieją w danej gminie: miejskim i wiejskim.