O Fundacji

Fundacja „Dla Dziedzictwa” ustanowiona została w 2010 r. W marcu 2010 r. uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraje Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Opolu.

Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju. Statut Fundacji “Dla Dziedzictwa” (pobierz pdf)

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa. Zgodnie ze statutem (II $ 4) celem fundacji jest:

 1. Szerzenie postaw patriotycznych.
 2. Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.
 3. Propagowania edukacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego.
 4. Zwiększenie atrakcyjności gmin i powiatów w Polsce pod względem turystycznym.
 5. Poprawa przedsiębiorczości gmin w zakresie pozyskiwania środków finansowych na kulturę i dziedzictwo kulturowe.
 6. Poprawa ładu i przestrzeni lokalnej w kraju.
 7. Uświadomienie znaczenia zabytków dla danej społeczności i tworzenie więzi emocjonalnej człowieka lub grupy ludzi z danym zasobem dziedzictwa, a w konsekwencji kształtowanie ich tożsamości społecznej.
 8. Przyspieszenie rozwoju gmin w Polsce i podwyższenie ich świadomości w zakresie potrzeby ochrony, promocji i edukacji z zakresu szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego.
 9. Likwidowanie barier w dostępie do dziedzictwa kulturowe w tym szczególnie przez osoby niepełnosprawne.
 10. Promocja elektronicznych form dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego.
 11. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 12. Promocja i rozwój idei wolontariatu

Od 2010 r. Fundacja bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największej w Europie imprezie promującej dziedzictwo kulturowe. W 2010 r. współfinansowaliśmy wystawę pt. „Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach – Pomnik Historii”. W 2012 r. zainicjowaliśmy ogólnopolską akcję Obywatelską pod hasłem: „Szukamy śladów Powstania Styczniowego” mającą na celu upamiętnić przypadającą w 2013 r. 150. rocznicę Powstania Styczniowego. W 2013 r. zainicjowaliśmy akcję obywatelską: „Szukamy polskich śladów na Górnym Śląsku”. Jesteśmy partnerami w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Realizujemy projekty własne finansowane z konkursów ofert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Opolskiego, Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Opola. Informacje o naszych projektach w osobnej zakładce.

800 lat Opola – kamienie milowe – wystawa

Święty Krzyż-miejsca pamięci 2017

Pomnik Historii – Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 woj. śląskie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 woj. świętokrzyskie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 – Kamienie Milowe

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 – Województwo Opolskie

 Fundacja „Dla Dziedzictwa” powstała również, aby działać na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez współpracę z samorządami, dlatego naszymi celami są m.in.:

 • zwiększenie atrakcyjności gmin pod względem turystycznym;
 • podniesienie skuteczności samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i dotyczących ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego;
 • poprawa ładu i przestrzeni lokalnej w kraju;
 • kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie idei ochrony dziedzictwa kulturowego wśród decydentów samorządowych oraz prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w tym zakresie;
 • dążenie do ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na czym polega nasza działalność?

Fundacja „Dla Dziedzictwa”, współpracując ze specjalistami z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, wspiera władze gmin w przygotowaniu gminnych ewidencji zabytków oraz sporządzaniu planów ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Przygotowaliśmy również inne programy służące ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego:

 • sporządzamy ewidencje zabytków;
 • przygotowujemy plany ochrony zabytków opierające się na strategicznych dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych;
 • prowadzimy monitoring i ewaluację wykonania tych planów, analizujemy dokumenty dotyczące ochrony zabytków (plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencje zabytków, plany ochrony zabytków – parków kulturowych, pomników historii);
 • przygotowujemy dokumentacje niezbędne do utworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;
 • przygotowujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Statut Fundacji „Dla Dziedzictwa” (pobierz pdf)