O Fundacji

Fundacja „Dla Dziedzictwa” ustanowiona została w 2010 r.
W kwietniu 2010 r. uzyskała osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraje Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Opolu.

Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju. Statut Fundacji “Dla Dziedzictwa” (pobierz pdf)

Specjalizujemy się w promocji dziedzictwa materialnego, niematerialnego i archeologicznego. W ramach swojej działalności Fundacja przygotowuje wystawy, organizuje koncerty, warsztaty, plenery, gry terenowe, prelekcje a także prowadzi działalność wydawniczą. Od 2015 roku Fundacja organizuje Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, który prezentuje wysoki poziom merytoryczny.

W kręgu zainteresowania Fundacji jest również promocja dziedzictwa niematerialnego, w tym zwłaszcza tradycyjnych śląskich pieśni ludowych. Podjęty przez nas projekt muzyczny „Nadstawcie ucha, kochani ludkowie” włączył się w obchody 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich. Płyta, którą wydaliśmy stanowi muzyczny zapis ducha tamtych czasów. Jest też swoistym i uniwersalnym wyrazem hołdu jaki muzycy i Zarząd Fundacji „Dla Dziedzictwa” składają niniejszym nieustraszonym bohaterom – Powstańcom Śląskim.

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa. Zgodnie ze statutem (II $ 4) celem fundacji jest:

 1. Szerzenie postaw patriotycznych.
 2. Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.
 3. Propagowania edukacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego.
 4. Zwiększenie atrakcyjności gmin i powiatów w Polsce pod względem turystycznym.
 5. Poprawa przedsiębiorczości gmin w zakresie pozyskiwania środków finansowych na kulturę i dziedzictwo kulturowe.
 6. Poprawa ładu i przestrzeni lokalnej w kraju.
 7. Uświadomienie znaczenia zabytków dla danej społeczności i tworzenie więzi emocjonalnej człowieka lub grupy ludzi z danym zasobem dziedzictwa, a w konsekwencji kształtowanie ich tożsamości społecznej.
 8. Przyspieszenie rozwoju gmin w Polsce i podwyższenie ich świadomości w zakresie potrzeby ochrony, promocji i edukacji z zakresu szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego.
 9. Likwidowanie barier w dostępie do dziedzictwa kulturowe w tym szczególnie przez osoby niepełnosprawne.
 10. Promocja elektronicznych form dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego.
 11. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 12. Promocja i rozwój idei wolontariatu.

Fundacja „Dla Dziedzictwa” powstała również, aby działać na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez współpracę z samorządami, dlatego naszymi celami są m.in.:

 • zwiększenie atrakcyjności gmin pod względem turystycznym;
 • podniesienie skuteczności samorządów lokalnych w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i dotyczących ochrony oraz promocji dziedzictwa kulturowego;
 • poprawa ładu i przestrzeni lokalnej w kraju;
 • kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie idei ochrony dziedzictwa kulturowego wśród decydentów samorządowych oraz prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych w tym zakresie;
 • dążenie do ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na czym polega nasza działalność? Fundacja „Dla Dziedzictwa”, współpracując ze specjalistami z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, wspiera władze gmin w przygotowaniu gminnych ewidencji zabytków oraz sporządzaniu planów ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Możemy pomóc w opracowaniu:

 • ewidencji zabytków;
 • przygotowania planów ochrony zabytków opierających się na strategicznych dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych;
 • wniosków na pozyskanie środków finansowych na remonty obiektów zabytkowych, a takę na projekty edukacyjne i promocyjne;
 • dokumentacji niezbędne do utworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;
 • koncepcji i analiz dotyczących promocji i edukacji;
 • publikacji edukacyjnych (książek, wystaw, ulotek, itp) nt. dziedzictwa kulturowego.

Partnerzy Fundacji „Dla Dziedzictwa”:

– Urząd Miasta Opola: w latach 2017-2019 realizowaliśmy w partnerstwie projekt pt. „Przebudowa placów miejskich w Opolu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO.  Przy udziale Urzędu Miasta Opola od 2014 r. organizujemy Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych;

– Fundacja Benevolens – w latach 2018-2020 realizowaliśmy w partnerstwie projekt pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020;

-Archiwum Miasta Opola – współpracujemy w ramach promowania powstań śląskich;

– Instytut Śląski w Opolu – współpracujemy w ramach promowania powstań śląskich i promocji pieśni z tego okresu;

– Instytut Pamięci Narodowej – współpracujemy w ramach organizacji Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i promocji płyty CD z pieśniami z czasów powstań śląskich.

Partnerem Fundacji „Dla dziedzictwa” jest również Grzegorz Płonka – znany i ceniony muzyk, wokalista, publicysta, społecznik, popularyzator śląskiej kultury. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie, Muzeum Śląskim, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytutem Śląskim w Opolu, Instytutem Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach (dawniej Regionalny Instytut Kultury), Muzeum Historii Katowic i innymi. W swym dorobku artystycznym posiada m.in 6 płyt CD z autorskimi opracowaniami śląskiej muzyki tradycyjnej. Współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem, Józefem Skrzekiem, Józefem Brodą, Marcinem Pospieszalskim. Autor kilku książek oraz wielu publikacji prasowych. Autor scenariuszy dużych plenerowych imprez, m.in. widowiska powstańczego „Zaczęło się w Mysłowicach” (2019). Brał udział w kilku filmach dokumentalnych, dotyczących historii i kultury Śląska. Współprowadzi muzyczną audycję w Polskim Radio Katowice pt. „Fto śpiywo, furgo w niybo. Grzegorza Płonki śląskie śpiewanie”. Koordynator projektu (2020) digitalizacji zbiorów prof. Adolfa Dygacza w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Podpisane porozumienia o długofalowej współpracy:

PFRON – Oddział w Opolu
o współpracy w ramach dostępności dziedzictwa dla osób niepełnosprawnych

Od 2019 r. swoje publikacje wydajemy w transkrypcji aA+ dla osób słabowidzących, a w styczniu 2021 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Opolu. Celem zawarcia porozumienia jest realizacja wspólnych działań mających na celu uwrażliwienie i upowszechnienie w środowisku osób niepełnosprawnych tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kulturowego i społecznego, w tym przed wszystkim działań w obszarze aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Chcemy również naszą witrynę internetową dostosować do potrzeb osób słabowidzących.

Podpisane porozumienie FDD-PFRON

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytut Nauk o Kulturze

w zakresie promowania i rozwoju nauk o kulturze, szeroko rozumianej kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności form wyrazu kulturowego.

Będziemy te działania realizować poprzez:

– wspieranie, organizowanie i współrealizację badań kulturotwórczych, współpracę w archiwizowaniu i opracowywaniu materiałów oraz w ich analizowaniu, interpretacji i popularyzacji wyników;

– działania popularyzujące kulturę lokalną i regionalną oraz jej badania, w tym współorganizowanie konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów, udział w realizacji materiałów promocyjnych;

– współwydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;

– wydawanie opinii eksperckich.

https://www.umcs.pl/pl/instytut-nauk-o-kulturze-umcs,8277.htm

UMCS1 UMCS2

Fundacja „Opolskie Dziouchy”

o współpracy w ramach realizacji wspólnych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego).

Wspólne działania zmierzać będą do:

 • podejmowania działań i inicjatyw zmierzających do zachowania i promocji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, w tym szczególności działań dotyczących kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obórkach;
 • integrowania lokalnej społeczności wokół dziedzictwa;
 • angażowania lokalnej społeczności w działaniach na rzecz dziedzictwa;
 • współpracy w ramach organizacji warsztatów, imprez kulturalnych, webinariów, transmisji online oraz wszelkich wydarzeń związanych z dziedzictwem.

Opolskie Dziouchy to projekt promujący artystów i twórców ludowych związanych z Opolem i Opolszczyzną. Produkty sygnowane logo „Opolskie Dziouchy” wykonane są z dbałością o każdy detal, powstają w całości na Śląsku Opolskim.

Porozumienie FDD z FOD

ZHR Okręg Górnośląski

o współpracy w ramach realizacji wspólnych działań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozwój wolontariatu i budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także promocję dziedzictwa kulturowego

Nasza Fundacja współpracuje z ZHR Głubczyce od kilku lat, ale dopiero w 2021 roku podpisaliśmy formalnie porozumie o długofalowej, bezterminowej współpracy między organizacjami.

Wspólne działania będą zmierzały do:

 • promocji dziedzictwa kulturowego;
 • kształtowania postaw patriotycznych;
 • organizacji obozów wolontariackich;
 • podejmowaniu inicjatyw proekologicznych, polegających m.in. na sadzeniu drzew pamięci, zakładaniu pasiek, współpracy z Nadleśnictwami na terenie RP;
 • podejmowania działań edukacyjnych na rzecz dziedzictwa kulturowego, w tym zwłaszcza dziedzictwa archeologicznego;
 • poszukiwania źródeł finansowania inicjatyw edukacyjnych, muzycznych, wolontariackich, badawczych, wydawniczych i promocyjnych;
 • organizacji Opolskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
 • organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań;
 • innych inicjatywy zgodnie z zakresem działań obydwu Stron Porozumienia.

Porozumienie FDD z ZHR

Stowarzyszenie Odra – Niemen Oddział Opolski

o współpracy w ramach realizacji wspólnych działań i inicjatyw zmierzających do zachowania i promocji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na terenie Polski, jak i na Kresach dawnej Rzeczpospolitej

Wspólne działania będą zmierzały do:

 • promocji dziedzictwa kulturowego Polski i dawnych Kresów RP;
 • kształtowania postaw patriotycznych;
 • rozwoju wolontariatu;
 • podejmowania działań edukacyjnych na rzecz dziedzictwa kulturowego, narodowego;
 • organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań;
 • innych inicjatywy zgodnie z zakresem działań obydwu Stron Porozumienia.

 

Porozumienie FDD

Tułowicki Ośrodek Kultury 

o współpracy w ramach realizacji wspólnych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego, w tym zwłaszcza zwyczaju pisania pisanek techniką batikową. 

Wspólne działania zmierzać będą do:

 • podejmowania działań i inicjatyw zmierzających do zachowania i promocji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, w tym szczególności działań dotyczących pisania pisanek techniką batikową;
 • współpracy w ramach promocji projektu „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej”, realizowanego w 2022 r. przez Fundację;
 • wspólnego poszukiwania finansowania działań promujących dziedzictwo niematerialne Śląska Opolskiego, w tym szczególnie pisania pisanek;
 • angażowania lokalnej społeczności w działaniach na rzecz dziedzictwa;
 • współpracy w ramach organizacji warsztatów, imprez kulturalnych, webinariów, oraz wszelkich wydarzeń związanych z promocją dziedzictwa.

Porozumienie FDD_TOK

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

o współpracy w ramach realizacji wspólnych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego, w tym zwłaszcza podjęciu wspólnych starań w sieciowaniu depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

 • podejmowania działań i inicjatyw zmierzających do zachowania i promocji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego;
 • wspólnego poszukiwania finansowania działań promujących dziedzictwo niematerialne Śląska Opolskiego;
 • angażowania lokalnej społeczności w działaniach na rzecz dziedzictwa;
 • współpracy w ramach organizacji warsztatów, imprez kulturalnych, webinariów, oraz wszelkich wydarzeń związanych z promocją dziedzictwa.

Scan porozumienia GOKDW-FDD

Podpisane porozumienia o współpracy w ramach projektów:

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe

o współpracy w ramach realizacji w latach 2022 – 2023 projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach tej czasowej współpracy będziemy wspierać MGODK w Ujeździe w ramach zadań promocyjnych i wzmocnienia tradycji. Naszym zadaniem będzie m.in. organizacja konkursu cukierniczego „Słodki dywan kwietny”, a także przygotowanie wystawy, która ozdobi Salę Widowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Porozumienie przewiduje również współpracę na polu promocji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, w tym także w zakresie realizacji przez Fundację projektu „Mistrz Tradycji”.

Porozumienie o współpracy z MGODK Ujazd

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

o współpracy w ramach realizacji w 2023 r. projektu pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja”

o współpracy w ramach realizacji w 2022 r. projektu pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Teresa Sobota z Olszowej”.

W ramach tej czasowej współpracy będziemy prowadzić wspólną kampanię promocyjną projektu realizowanego na terenie działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Partnerstwo dotyczy również wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie dziedzictwa niematerialnego powiatu strzeleckiego.

FDD_PCK_2023

Porozumienie o współpracy PCK Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział w Opolu

o współpracy w ramach realizacji w 2023 r. projektu pn. „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja”

W ramach tej czasowej współpracy będziemy prowadzić wspólną kampanię promocyjną projektu.  Partnerstwo dotyczy również wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych działań mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie dziedzictwa niematerialnego Śląska Opolskiego.

Porozumienie FDD_STL

Do pobrania:

800 lat Opola – kamienie milowe – wystawa

Święty Krzyż-miejsca pamięci 2017

Pomnik Historii – Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 woj. śląskie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 woj. świętokrzyskie.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012

Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 – Kamienie Milowe

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 – Województwo Opolskie

 

Statut Fundacji „Dla Dziedzictwa” (pobierz pdf)