Odszedł Krzysztof Spychała (1952-2021) – wybitny archeolog, konserwator zabytków i popularyzator wiedzy o dziedzictwie archeologicznym, honorowy dawca krwi

Przez 45 lat stał na straży dziedzictwa archeologicznego w województwie opolskim. Pracował w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Był działaczem „Solidarności”, wybitnym znawcą województwa opolskiego pod względem archeologicznym, topograficzno-przyrodniczym i geograficzno-historycznym, a także popularyzatorem wiedzy o archeologii regionu. Do ostatnich dni pracował nad książką – przewodnikiem pt. Szlakiem średniowiecznych grodzisk wzdłuż dolnego biegu Nysy Kłodzkiej, wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Krzysztof Spychała urodził się 1 stycznia 1952 r. w Brzegu. W latach 1971-1976 studiował archeologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, choć wcześniej chciał zostać lekarzem. Los swój związał jednak z ochroną dziedzictwa archeologicznego i – po obronie pracy dyplomowej – w 1976 r. podjął pracę w Biurze Dokumentacji Zabytków przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na stanowisku asystenta. W instytucjach ochrony dóbr kultury, tzn. Biurze Dokumentacji Zabytków, a potem w Wojewódzkim Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu pracował kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, kustosza, starszego kustosza; po reorganizacji i włączeniu służb ochrony zabytków do rządowej administracji zespolonej był zatrudniony w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Opolu oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu na stanowiskach inspektora wojewódzkiego i starszego inspektora wojewódzkiego. Na krótko porzucił pracę konserwatora zabytków – w maju 1991 r. został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Funkcję tę pełnił do września 1992 r., po czym wrócił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. W październiku 1998 r. został tam powołany na stanowisko kierownika wydziału archeologicznego, które piastował do 2 stycznia 2018 r. Od grudnia 2001 r. do marca 2002 r. oraz od grudnia 2007 r. do marca 2008 r. pełnił obowiązki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W styczniu 2009 r. został powołany na zastępcę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Funkcję tę pełnił do 2 stycznia 2018 r., do czasu przejścia na emeryturę. Następnie znalazł zatrudnienie na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. W NID pracował do śmierci. Zajmował się m.in. wydawaniem opinii na potrzeby MKiDN, GDDKiA, WUOZ; opracowywał specjalistyczne materiały dotyczące ochrony wartości kulturowych i zabytkowych; prowadził weryfikację cmentarzy żydowskich w województwie opolskim, a także działalność publicystyczną i promocyjną na rzecz dziedzictwa archeologicznego.

Krzysztof Spychała cały czas pogłębiał swoją wiedzę. W latach 1985-1989 uczestniczył w zajęciach Studium Konserwatorskiego przy Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie uzyskując dyplom i licencję na kierowanie zespołami podczas badań powierzchniowych krajowego programu konserwatorskiego Archeologiczne Zdjęcie Polski. W latach 1989-1990 uczestniczył w zajęciach Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szeroki zakres tego kursu, obejmujący historię sztuki, etnografię, historię i filozofię konserwatorstwa oraz archiwistykę i dokumentowanie, pozwolił mu na rozszerzenie wiedzy w zakresie ochrony dóbr kultury. Miał też w życiorysie sporą liczbę innych kursów i szkoleń.

Pracując w służbach ochrony zabytków, Krzysztof Spychała organizował i kierował ekspedycjami terenowymi podczas archeologicznych badań ratowniczych i powierzchniowych. Wyniki badań przedstawiał w formie artykułów naukowych i referatów na konferencjach konserwatorskich. Ważnym elementem jego działalności była edukacja – prowadził liczne pogadanki, prelekcje, wykłady, warsztaty edukacyjne w szkołach i urzędach, poświęcone ochronie dóbr kultury i archeologii. Podczas pracy w Narodowym Instytucie Dziedzictwa organizował prelekcje w terenie, a także spacery tematyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.

Krzysztof Spychała pozostawił po sobie spory dorobek publicystyczny. Narodowy Instytut dziedzictwa wydał trzy jego publikacje napisane w latach 2019-2021: Kirkuty na Śląsku Opolskim, Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku i Szlakiem średniowiecznych grodzisk wzdłuż dolnego biegu Nysy Kłodzkiej. Artykuły specjalistyczne publikował m.in. w: „Opolskim Informatorze Konserwatorskim” (Opole), „Silesii Antiqua” (Wrocław), „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych(Wrocław) i „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku” (Katowice). Był też autorem artykułów przyczynkarskich, m.in. Stan i potrzeby w zakresie ochrony zabytków na Opolszczyźnie, [w:] „Renowacje i zabytki”, t. 2/2002, s. 36–40; Czy możliwe jest jeszcze odkrycie nieznanych grodzisk?, [w:] „Archeologia Żywa”, nr 3/2006, s. 59–63; Ochrona zabytków na Śląsku Opolskim, [w:] „Region Śląsk Opolski”, nr 4/1999, s. 87–100; Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne na obszarze Ziemi Strzeleckiej, [w:] Moja mała Ojczyzna. Historia lokalna powiatu strzeleckiego, 2003, s. 45–74; Ślady osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego na terenie Żędowic i gminy Zawadzkie, [w:] Żędowice. Ziemia i ludzie, 2000, s. 41–48; Kilka myśli konserwatorskich na temat badań archeologicznych w zespołach miejskich województwa opolskiego, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, 2004, s. 35–46; Dzieje i stan badań archeologicznych na Ziemi Niemodlińskiej. Grodziska średniowieczne a problem Przesieki Śląskiej, [w:] „Ziemia Niemodlińska – w kręgu historii i kultury”, nr 2, 2016, s. 9–19. Dziedzictwo archeologiczne promował również w prasie codziennej, radiu, na ogólnopolskim portalu zabytek.pl, a także w pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą.

Podczas swojej pracy zawodowej, dzięki licznym inspekcjom i kontrolom zabytków, badaniom terenowym oraz współdziałaniu z kolegami innych specjalności w zakresie ochrony zabytków, poznał dokładnie obszar województwa opolskiego pod względem archeologicznym, topograficzno-przyrodniczym i geograficzno-historycznym. Był profesjonalistą z wyjątkowym podejściem do pracy i obowiązków służbowych, o wysokiej kulturze osobistej. Był też dobrym, ciepłym, skromnym i przyzwoitym człowiekiem. Relaksował się, czytając książki i słuchając śpiewu ptaków. Prowadził zdrowy tryb życia, a do pracy zawsze przyjeżdżał rowerem.

Z żoną Urszulą doczekał się dwóch córek i siedmiorga wnucząt. Był człowiekiem wierzącym. Pierwszą rzeczą, którą przyniósł do swojego bura w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, był krzyż, który powiesił nad biurkiem. Lubił o sobie myśleć jako o patriocie. W latach 1980-1981 był członkiem komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” i członkiem Klubu Oficerów Rezerwy przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. W latach 1994-1995 (do czasu reformy) pełnił funkcję Kuratora Społecznego przy Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Ponadto został  honorowym dawcą krwi z odznaką „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Zmarł 29 grudnia 2021 r. w wieku 69 lat.

Za swoją pracę i działalność społeczną Krzysztof Spychała otrzymał państwowe oraz honorowe odznaczenia, odznaki i wyróżnienia:

  • Srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (1984 r.)
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju” (1985 r.)
  • Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (1986 r.)
  • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1998 r.)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (1998 r.)
  • Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia (2000 r.)
  • Odznaki złota, srebrna i brązowa Honorowego Dawcy Krwi (w latach 1998-2000)
  • Medal Pamiątkowy z okazji 90. rocznicy powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych (2011 r.)
  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2016 r.)
  • Wyróżnienie Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa za zaangażowanie w promocję dziedzictwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (2019 r.).

Materiały prasowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Zdjęcia pochodzą a archiwum NID, WUOZ w Opolu i zbiorów prywatnych rodziny

Polecamy:

https://doxa.fm/aktualnosci/region/domy-zycia-swiadkowie-historii-opolskich-zydow/

https://doxa.fm/aktualnosci/region/ballada-o-placu-sw-sebastiana/

https://doxa.fm/aktualnosci/region/trwaja-obchody-dni-kultury-zydowskiej-w-kedzierzynie-kozlu/

https://doxa.fm/audycja/trwaja-obchody-dni-kultury-zydowskiej-w-kedzierzynie-kozlu/

https://doxa.fm/audycja/odcinek-xxxi-4-04-2019-detektorysci/

https://doxa.fm/aktualnosci/region/detektorysci-w-swietle-prawa/

https://opole.gosc.pl/doc/5949852.Kirkuty-na-Slasku-Opolskim

https://radio.opole.pl/100,195476,udostepnili-namyslowianom-archeologiczna-perelke

https://radio.opole.pl/100,195197,czy-rolnik-zniszczyl-zabytek-prokuratura-bada-sp

https://radio.opole.pl/100,190701,w-kopicach-ruszyly-prace-wokol-palacu-mieszkancy

https://radio.opole.pl/100,93349,europejskie-dni-dziedzictwa-w-kedzierzynie-kozlu

https://radio.opole.pl/100,76402,czy-w-debowej-zniszczono-stanowisko-archeologicz

https://radio.opole.pl/124,993,krzysztof-spychala-zastepca-wojewodzkiego-konser

https://radio.opole.pl/100,43893,krzysztof-spychala-o-pracach-na-terenie-amfiteat

Burzliwe dzieje placu św. Sebastiana w Opolu. Rąbka tajemnicy uchylił archeolog Krzysztof Spychała