Rezerwat przyrody „Dębina”

 „Dębina” to rezerwat przyrody położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. Razem z rezerwatem „Kokorycz” stanowi ciąg ekologiczny doliny Nysy Kłodzkiej.

Rezerwat utworzono w 2000 r. na powierzchni 61,11 ha między Kopicami a Głębockiem, po zachodniej stronie Nysy Kłodzkiej, na terenie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Tułowice. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej, zbiorowisk grądowych i łęgowych o cechach naturalnych. Od lat obserwowany jest tu proces przekształcania się łęgu wiązowo-jesionowego w grąd środkowoeuropejski. Proces ten został najprawdopodobniej wywołany wyeliminowaniem zalewów w dolinie Nysy Kłodzkiej i, co za tym idzie, zmianą warunków siedliskowych na tym terenie. Roślinność rzeczywistą rezerwatu stanowi obecnie grąd środkowoeuropejski. Jedynie w jego południowej części, na powierzchni około 14 ha, występuje łęg wiązowo-jesionowy. W drzewostanie dominuje dąb szypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły i lipa drobnolistna. Jedynym siedliskiem przyrodniczym ważnym dla Wspólnoty Europejskiej jest grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie około 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym łanowo występująca śnieżyczka przebiśnieg, pierwiosnek wyniosły, czosnek niedźwiedzi, barwink pospolity, kokorycz pusta, czy zawilec żółty.

Na terenie rezerwatu położone jest średniowieczne grodzisko Kopice/Głębocko.

Fotografie Krzysztof Spychała

Polecamy:

http://przyrodaslaska.pl/35/rezerwat-przyrody-debina.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_D%C4%99bina_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)