Narodowy Instytut Dziedzictwa nagrodzi najlepszą pracę dyplomową poświęconą dziedzictwu kulturowemu

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego – „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne oraz publikacja artykułu w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Celem konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, których prace dotyczyły tematów: dziedzictwa (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, turystyki kulturowej, rewitalizacji dziedzictwa, zarządzania dziedzictwem, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania ładem przestrzennym, edukacji na rzecz dziedzictwa, promocji oraz gromadzenia i upubliczniania danych o dziedzictwie, a także roli międzynarodowych aktów prawnych i organizacji (np. UNESCO, ICOM, ICCROM) lub dziedzin pokrewnych.

Wszystkie zgłoszenia przejdą dwuetapową ocenę. W pierwszym etapie zostaną wzięte pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, komisja konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne w zależności od stopnia pracy dyplomowej od 1000 zł do 6000 zł. Laureaci, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii otrzymają możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę, w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”, figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 czerwca 2021 roku.

Regulamin konkursu „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” dostępny jest pod linkiem: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4498.

Film promocyjne: https://www.youtube.com/watch?v=t-7EWdc0j3w

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa  to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości
i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości
i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

Komunikat prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa