Kierunek Ukraina: studium podyplomowe Fundacji im. Janusza Kurtyki

Past and Future: Kierunek Ukraina! to nowy format proponowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki wszystkim, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy na temat stosunków polsko-ukraińskich oraz rozwoju tej współpracy w przyszłości. Po rosyjskiej agresji w 2022 stosunki te nabrały nowego wymiaru. Stoją przed nami szanse, których wcześniej ni było. Nie można jednak napisać wszystkich rozdziałów tej współpracy na nowo. Obciążone są one bowiem historycznym kontekstem, z którym oba narody będą musiały się zmierzyć. Chcemy wesprzeć edukację obywatelską i wzmocnić rozumienie kontekstu historycznego przez społeczeństwo. Chcemy pokazać jego wpływ na teraźniejszą politykę i współtworzyć recepty poradzenia sobie z historycznymi wyzwaniami.

W ramach projektu pragniemy dążyć do kształtowania w uczestnikach postawy aktywnych obywateli wyposażonych w wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów kluczowych dla polskiej polityki publicznej w obszarze polityki pamięci w relacjach polsko-ukraińskich, a także do realnego wsparcia państwa polskiego na tym kierunku poprzez wypracowanie przez uczestników, przy współudziale partnerów, racjonalnych i skutecznych recept dla tych relacji. Nawiązuje to do stwierdzenia Patrona: „Musimy pamiętać o tym, że Polska i Ukraina są coraz bliżej strategicznego partnerstwa”.

Szkoła ta jest inicjatywą edukacyjno-szkoleniową, prowadzoną w formule zjazdowej, która kształtować będzie wiedzę i kompetencje osób zajmujących się lub zainteresowanych obszarami ze styku przeszłości i współczesnych stosunków międzynarodowych w zakresie relacji polsko-ukraińskich.

Kurs obejmuje zajęcia merytoryczne prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wnioski wypracowane z każdego przedmiotu stanowić będą punkt wyjścia dla opracowania „Strategii dla dyplomacji publicznej w obszarze polityki pamięci dla relacji polsko-ukraińskich”, która zwieńczy cały kurs.

Na liście przedmiotów znajdują się takie zajęcia jak: Współczesna polityka historyczna Polski; Polityka historyczna Ukrainy; Polityka historyczna Rosji; Trauma i pamięć w relacjach Polaków, Ukraińców i Rosjan; Problem ekshumacji w relacjach polsko-ukraińskich; Reparacje powojenne. Doświadczenia Polski i Ukrainy; Rosyjska dezinformacja w obszarze relacji polsko-ukraińskich; Komunikacja kryzysowa w czasie wojny – doświadczenia Ukrainy i Polski po 2022 r.; Media i komunikowanie pamięci; Praktyka dyplomacji publicznej Polski; Nowoczesne technologie w odkrywaniu historii.

Partnerami Projektu są: Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski

Wspierają nas również uznane organizacje pozarządowe, które od wielu lat działają w obszarze stosunków międzynarodowych takie jak: Instytut Europy Środkowej, Instytut Nowej Europy, Warsaw Institute, Instytut Praw Migrantów, Fundacja Ukraina, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkole. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej:

Strona internetowa
Formularz rekrutacyjny

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

O Fundacji:
Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. promocji i marketingu – Aleksander Podgórny
e-mail. [email protected].
telefon: +48 694 320 294

Koordynator projektu – Piotr Brulikis
e-mail: [email protected].
telefon: +48 727 704 853