Święty Krzyż, książę innych gór. Dziedzictwo czasów nowożytnych 1536-1819

W 2020 r. dr Czesław Hadamik realizował w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt pt. „Swięty Krzyż, książę innych gór. Dziedzictwo czasów nowożytnych 1536-1819”. Polegał on na zebraniu i opracowaniu danych dotyczących pobenedyktyńskiego klasztoru na Świętym Krzyżu, zawartych w literaturze, źródłach historycznych, a także dokumentacjach badań terenowych, pod kątem opisania i interpretacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego tego obiektu, związanego z okresem nowożytnym

(do kasaty klasztoru w 1819 r.). Dotyczył obiektów i zjawisk kulturowych istniejących do dziś, jak również tych, które już nie istnieją, a pozostały po nich wzmianki źródłowe, tradycja lub niewidoczne dziś relikty materialne. Celem byłorozpoznanie kulturowego znaczenia klasztoru poprzez zestawienie katalogów dziedzictwa niematerialnego i materialnego w formie materiałów do opracowania popularnonaukowej publikacji-przewodnika po dziedzictwie nowożytnym Świętego Krzyża. Obiektem opracowania był masyw Świętego Krzyża z pobenedyktyńskim zespołem klasztornym, w Górach Świętokrzyskich. W związku z projektem opracowano katalogi dziedzictwa materialnego i niematerialnego klasztoru świętokrzyskiego, będące materiałową podstawą do planowanejpublikacji, będącej kolejną częścią popularnego przewodnika po dziedzictwie kulturowym Świętego Krzyża (po książce: Cz. Hadamik, Święty Krzyż, książę innych gór, Kielce 2015, w której omówione zostało dziedzictwo średniowiecza).

Częścią projektu było opracowanie syntetycznej prezentacji [zobacz w power point] poświęconej nowożytnemu dziedzictwu Świętego Krzyża, której celem było upowszechnienie rezultatów prac oraz wiedzy o klasztorze, szczególnie wśród miejscowych społeczności wokółłysogórskich. Prezentację zamieszczamy teraz na stronie Fundacji Dla Dziedzictwa aby przypomnieć mniej znane aspekty kulturowej spuścizny jednego z najstarszych polskich klasztorów i sanktuariów.

FDD