Archiwum Państwowe w Kielcach – wernisaż wystawy „Święty Krzyż – miejsca pamięci”

W dniu 27 października 2017 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach miał miejsce wernisaż wystawy „Święty Krzyż – miejsca pamięci.”, zrealizowanej przez Fundację „Dla Dziedzictwa”, w ramach zadania pn. „Święty Krzyż – miejsca Pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”).

Wernisaż otworzyła Wiesława Rutkowska, dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, która powitała zebranych gości, w tym dr. Czesława Hadamika – wiceprezesa Fundacji oraz ojca superiora klasztoru na Świętym Krzyżu Zygfryda Wiechę, prof. zw. dr hab. Adama Massalskiego, dr hab. prof. UJK Krzysztofa Brachę, dr hab. prof. UJK Katarzynę Ryszewską oraz dr. Szymona Kazuska wraz ze studentami oraz innych zebranych gości.

Następnie dr Czesław Hadamik przedstawił główny cel tego przedsięwzięcia, jakim jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii. Z wielu miejsc i rejonów Łysej Góry, które wypełniają definicję miejsca pamięci, wybrano zarówno znane (jak cele niemieckiego obozu jenieckiego, cmentarz jeniecki czy relikt kopca księcia Adama Czartoryskiego), jak i mniej znane, jak tzw. kurhan tatarski czy epitafium zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej Oblatów świętokrzyskich, których sylwetki przypomniano na planszach. Bardzo ważne miejsce zajmuje też przypomnienie wydarzeń i ludzi, związanych z wielką rolą Świętego Krzyża w powstaniu styczniowym 1863 r. oraz w okresie poprzedzających wybuch powstania manifestacji patriotycznych.

Archiwum Państwowe w Kielcach

Wystawa Święty Krzyż – miejsca pamięci” towarzyszyła ostatniemu w 2017 r. „Spotkaniu ze źródłem archiwalnym”

29 listopada 2017 r., w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbyło się ostatnie w roku 2017 „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Średniowieczny Kościół katolicki w świetle źródeł”. Spotkanie zorganizowali: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkaniu towarzyszyły wystawy: „Znane i mniej znane Ziemi Kieleckiej” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Muzeum Historii Kielc; „Materiały archiwalne dotyczące Kościoła katolickiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach” opracowana przez starszego archiwistę Grzegorza Skrzypka oraz „Święty Krzyż – miejsca pamięci” – wystawa zrealizowana przez Fundację „Dla Dziedzictwa”, w ramach zadania pn. „Święty Krzyż – miejsca Pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”).