Konkurs na zabytki

Kopice.5Ministerstwo kultury przeznaczy ponad 310 mln zł na ratowanie zabytków. Wnioski do 16 września mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz ngo ze sfery kultury.

Ministerstwo kultury przeznaczy 74, 8 mln euro, czyli ponad 310 mln zł – taką kwotą dofinansowane zostaną projekty wyłonione w trybie konkursowym w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Nabór wniosków potrwa do 16 września br. Operatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wsparcie udzielone jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżet państwa. Minimalna wartość dofinansowania wynosi milion euro (tj. 4 146 700 zł), a maksymalna – 8 mln euro (tj. 33 173 600 zł).
Dofinansowanie stanowić może do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany jest co najmniej 15 -procentowy wkład własny.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące:
– rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów
i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem
– budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój
– konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych
– rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury

W każdym przypadku zakup wyposażenia i sprzętu może stanowić integralną część projektu.
Wnioski mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne i uczelnie wyższe, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Nabór projektów potrwa do 16 września 2013 r. do godz. 15.00. Szczegółowe ogłoszenie oraz pozostałe informacje dotyczące naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej www.eog2016.mkidn.gov.pl.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. W latach 2004-2009 na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości pulę środków, tj. prawie 100 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kategorie: Dziedzictwo | Autor: Fundacja Dla Dziedzictwa