Polska członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO!

UNESCODecyzja ta zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Paryżu. W akcję promocyjną na rzecz polskiej kandydatury zaangażowane było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W ramach kampanii we wrześniu br. w siedzibie UNESCO w Paryżu Polska zaprezentowała wystawę „Poland for World Heritage”  Wystawa miała na celu prezentację Polski jako kraju o dużym dorobku i doświadczeniu w zakresie konserwacji, w tym tak wyjątkowych dóbr jak te znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wystawie towarzyszył katalog wydany w dwóch wersjach językowych (angielski i francuski), przygotowany przez wybitnych specjalistów.

Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków, których kadencja trwa sześć lat.  Podejmuje on decyzje dotyczące ogólnej polityki i zasad realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie dorocznych sesji decyduje m.in. o wpisaniu miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa, umieszczeniu na Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu lub skreśleniu z tych list. Komitet dokonuje tez oceny stanu zachowania dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa.

Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikowała dokument w 1976 r., jako jedno z pierwszych państw.

Dotychczas Polska jako Państwo-Strona Konwencji zasiadała w Komitecie tylko raz tuż po jej ratyfikowaniu w 1976 r. Była to skrócona kadencja w latach 1976 – 1978. Obecna kadencja obejmie lata 2013-2017. Razem z Polską do Komitetu została wybrana w tym roku m.in. Chorwacja, Finlandia.
BP NID